Hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)

A hitelbiztosítéki nyilvántartást 2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hozta létre. A részletszabályokat a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (Hbnytv.), valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet tartalmazza.

2014 előtt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett zálogjogi nyilvántartás szolgált az ingó jelzálogjogok, valamint a vagyont terhelő zálogjogok bejegyzésére. A zálogjogi nyilvántartásba új bejegyzésre ma már nem kerülhet sor, meglévő bejegyzés azonban módosítható, illetve törölhető.

A HBNY-be bejegyezendő jogok és tények

Az új típusú hitelbiztosítéki nyilvántartás alkalmazási köre kibővült a korábbi zálogjogi nyilvántartáshoz képest. A HBNY-be az alábbi jogokat, illetve tényeket kell bejegyezni:

 1. az ingót terhelő jelzálogjog
 2. a követelésen fennálló jelzálogjog
 3. a jogot terhelő jelzálogjog (kivéve, ha az adott jog fennállását közhiteles nyilvántartás/lajstrom tanúsítja)
 4. pénzügyi lízingszerződés esetén, ha a lízingtárgy ingó dolog vagy jog, a lízingbeadás ténye
 5. a faktoring szerződés esetén a faktorálás ténye
 6. ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartás esetén a tulajdonjog-fenntartás ténye
 7. a zálogjogosulti bizományos személye

Keresés a HBNY-ben

A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti. A hitelbiztosítéki nyilvántartás az alábbi honlapon keresztül érhető el: https://hbny.mokk.hu/#x

A hitelbiztosítéki nyilvántartásban lehetőség van keresni:

 • bejegyzett természetes személyre (személyes adatai alapján),
 • szervezetre (nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám megjelölésével), illetve
 • ingóságra (gépjármű alvázszám, HBN azonosító, egyéb 5 egyedi azonosító megadásával)

Azonossági nyilatkozat

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személy és csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személlyel szemben tehet.

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzés feltétele ebből adódóan – a regisztráció mellett –, hogy az érintettek a rendszer használatához szükséges azonossági nyilatkozatot tegyenek. Az azonossági nyilatkozatot közjegyző előtt kell megtenni.

Az azonossági nyilatkozat megtétele során a közjegyző azt tanúsítja, hogy a nyilatkozó a benne foglalt nyilatkozatot megtette, továbbá, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített adatai megegyeznek az azonossági nyilatkozatban megadott adataival.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele – bejegyzés a hbny-be

Hitelbiztosítéki nyilatkozat személyesen vagy képviselő útján tehető. A képviselőnek is a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójának kell lennie.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia.

Állandó képviselő lehet a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő, valamint az ilyen képviseletre meghatalmazott személy. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános (előre egyedileg meg nem határozott ügyekre kiterjedő) jelleggel, visszavonásig adja.

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésre kétféle módon kerülhet sor:

1. hitelbiztosítéki nyilatkozat alapján

 • A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki rendszer felületén, az erre szolgáló adatlap kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával tehet hitelbiztosítéki nyilatkozatot, amennyiben rendelkezik ehhez megfelelő szintű elektronikus aláírással. Ebben az esetben közjegyzői közreműködésre nincs szükség.
 • Amennyiben a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója ilyen elektronikus aláírással nem rendelkezik, az erre vonatkozó adatlapot (kérelmet) papír alapon kell kitölteni, és az eljáró közjegyzőhöz keltezéssel ellátva, aláírva, két példányban kell benyújtani.
  Az ehhez szükséges kérelmek letölthetők a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján: https://mokk.hu/ugyfeleknek/kerelmek.php

2. közjegyzői okirat alapján

Amennyiben a felek a zálogszerződést, a tulajdonjog-fenntartással történő eladást, a faktoring szerződést vagy a pénzügyi lízingszerződést, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződést közokiratba foglalják – a felek erre irányuló külön rendelkezése esetén –, a szerződést közokiratba foglaló közjegyző rögzíti a bejegyzést a hitelbiztosítéki nyilvántartásban.

Fontos szabály, hogy ha közokirat alapján került sor a bejegyzésre, a bejegyzés módosítására, illetve törlésére is kizárólag közokirat alapján kerülhet sor!

A bejegyzés költségei

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésért – a közjegyzői munkadíjon felül – a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának költségtérítést kell fizetni, amelynek összege 7.000 forint nyilatkozatonként (bejegyzésenként). Ez a díj magában foglal egy törlésre irányuló nyilatkozat költségtérítését is.

Amennyiben a nyilatkozattevő több vagyontárgyat (gépjárművet) kíván egy nyilatkozattal bejegyezni, a költségtérítés az első vagyontárgy (gépjármű) után 7000 forint, minden további vagyontárgy (gépjármű) után azonban vagyontárgyanként (gépjárművenként) 3500 forint.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamarának fizetendő költségtérítést a MOKK UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000007-15030219 számú fizetési számlájára való átutalással, vagy a közjegyzői irodában bankkártyával tudják rendezni.

Utalás esetén kérjük minden esetben hozzák magukkal a kamarai költségtérítés átutalásának megtörténtét igazoló dokumentumot (utalási bizonylatot).